Convatecs globala integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast i oktober 2023.

 

På Convatec prioriterar vi att skydda din integritet och dina personuppgifter.

Vad beskrivs i detta integritetsmeddelande?

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Convatec Limited och dess dotterbolag (sammantaget "Convatec") samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.
Detta inkluderar alla personuppgifter som samlas in när du använder våra webbplatser, mobilappar, på telefon, personligen och genom kommunikation som e-post och SMS. Detta kan inkludera information som skickas via ett formulär eller hur du interagerar med våra tjänster.

Vad vi menar med personuppgifter

Personuppgifter (även så kallad personligt identifierbar information (PII)) är all information som kan leda till att någon identifieras. Detta inkluderar uppgifter som din identitet, kontaktinformation, hälsostatus och ekonomiska uppgifter, som vi kan samla in från dig.
Om de uppgifter som samlas in är anonyma och du inte kan identifieras betraktas de inte som personuppgifter.

Vilka uppgifter Convatec samlar in om dig

Convatec samlar in olika typer av data från dig. När vi gör detta kommer vi att vara transparenta med vilka uppgifter vi behandlar och varför, och samla in de på ett säkert och lagligt sätt.

Typer av personuppgifter som vi kan samla in om dig

Convatec samlar in, använder, lagrar och överför följande typer av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter
  Detta inkluderar ditt förnamn, efternamn, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter
  Din fakturerings- och leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter
  Medicinska och hälsomässiga tillstånd eller träning- och kostinformation.
 • Tekniska systemdata
  Din IP-adress, system-ID:n, din webbläsartyp och version, plugin-program för webbläsare, din tidszon och plats samt vilket operativsystem och vilken plattform du använder.
 • Uppgifter om användarprofil
  Ditt användarnamn och lösenord, tidigare beställningar samt dina preferenser.
 • Uppgifter om försäkringar
  Detta inkluderar ditt försäkringsbolag, försäkringsuppgifter och försäkringsnummer.
 • Uppgifter om användning
  Hur du har interagerat med Convatecs tjänster, inklusive webbplatser, webbseminarier, sociala nätverk, appar, SMS-meddelanden, e-postmeddelanden och personligen med våra agenter eller representanter.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter
  Hur eller om du har samtyckt till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss.
 • Finansiell information och transaktionsinformation
  Alla bankkonto-, kredit- eller betalkortsuppgifter som du har angett, transaktionsnummer och köpta produkter.
 • Myndighets-ID-uppgifter
  Alla statligt utfärdade identifierare som personnummer, nationella försäkringsnummer (NI) eller licensnummer för arbete.
 • Information om bedrägeriskydd
  Uppgifter om alla transaktioner du har gjort med oss, av vem och när.

Anledningar till varför Convatec kan samla in dina personuppgifter

Dina uppgifter kan samlas in av följande skäl:

 • Du ger oss ditt samtycke till att Convatec använder dina uppgifter för att tillhandahålla en tjänst till dig
 • Vi är på väg att eller har redan ingått ett avtal med dig, till exempel en inköpsorder, provförfrågan eller konsultationer
 • Vi måste följa juridiska eller regulatoriska skyldigheter
 • Vi håller på att upptäcka eller förhindra bedrägerier
 • Vi har ett annat legitimt intresse eller lagligt skäl för att göra det

När Convatec kan samla in dina personuppgifter

Convatec samlar in dina personuppgifter när du:

 • Använder våra onlinetjänster (webbplatser, plattformar och mobilappar)
 • Träffar en representant eller medarbetare från Convatec
 • Begär information om våra produkter, tjänster och evenemang
 • Deltar i en tävling eller kampanj
 • Begär ett prov och andra produkter för utvärdering
 • Köper produkter och tjänster
 • Deltar i våra kliniker
 • Deltar i våra webbinarier
 • Deltar i vår forskning eller i någon av våra kliniska prövningar (som patient eller forskare)
 • Deltar i en fallstudie eller ett produkt- och tjänsteutlåtande
 • Interagerar med oss via telefon, online eller via sociala medier
 • Ger oss allmän eller annan specifik kundrespons
 • Ansöker om jobb på Convatec

Uppgifter som vi samlar in från andra källor

Förutom den information du ger oss samlar Convatec även in dina uppgifter från andra källor, inklusive:

 • Tredje part som agerar för din räkning
 • Partners som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster
 • Partners som stödjer oss i säkerhet och förebyggande av bedrägerier
 • Om du ber din vårdgivare att begära tjänster från Convatec för din räkning
 • Kommersiella datamängder
 • Offentlig information, till exempel folkräkning- eller företagsregistreringsdata
 • Andra lagliga källor

Vårt företagsomfattande engagemang för din integritet

Vi strävar efter att hjälpa dig att förstå hur vi använder dina uppgifter och anser att alla har rätt till integritet, oavsett var de bor. Det är därför vi ger alla den information och de kontroller som behövs för att förstå och hantera hur deras data samlas in och används.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter av följande skäl:

Behandling av dina förfrågningar
Vi behöver dina uppgifter för att behandla förfrågningar, tillhandahålla våra tjänster eller verifiera din försäkring.

Kommunicera med dig
Vi behöver dina personuppgifter för att svara på förfrågningar och meddelanden som du har skickat till oss, eller för att be dig om feedback eller för att begära information. Vi behöver också dessa uppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. När det är relevant kan vi kontakta dig med viktiga meddelanden och servicemeddelanden, till exempel information om produktsäkerhet, eller för att prata med dig om ditt hälsotillstånd.

Förbättra och anpassa din upplevelse
Om du anpassar dina tjänster eller din kommunikation (där du har möjlighet) kommer den informationen att användas för att anpassa hur vi kommunicerar med dig eller tillhandahåller tjänster till dig. Du kan när som helst välja bort personalisering genom att ändra dina inställningar eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprivacy@convatec.com.

Driver våra tjänster
Personuppgifter hjälper oss att driva och förbättra våra tjänster och utföra internt arbete som revision, dataanalys och felsökning.

Säkerhet och förebyggande av bedrägerier
Dina uppgifter kan användas för att skydda individer, anställda och Convatec, för att ge förlustskydd, kvalitetssäkring och för att förhindra bedrägerier.

Att följa lagen
Vi använder dina personuppgifter för att följa tillämplig lag, till exempel för att uppfylla skatte- eller rapporteringsskyldigheter, eller för att uppfylla en laglig myndighetsbegäran.

Convatecs rättsliga grund för behandling av dina uppgifter

Convatec kommer endast att använda dina personuppgifter när vi har en giltig rättslig grund för att göra det.
I de flesta fall kommer detta att baseras på ditt uttryckliga samtycke, eller när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, t.ex. att skicka dig ett prov eller en tjänst som du har begärt. Vi kan också använda personuppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.
När information tillhandahålls kommer Convatec att validera den beroende på lokala lagkrav, till exempel i vissa länder kommer vi att vara juridiskt skyldiga att verifiera att en läkare är licensierad innan vi skickar produktinformation till dem.
När vi delar dina uppgifter med tredje part kräver vi enligt lag att de respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med våra policyer och instruktioner. Vi tillåter inte tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna ändamål, och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.

För mer information, se Convatecs policy för rättslig grund.

Vem vi delar dina uppgifter med och varför

Convatec kan komma att dela dina personuppgifter med både interna och externa parter.

Interna parter
Vi kan dela dina uppgifter med dotterbolag i Convatec-koncernen som fungerar som gemensamt personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (och som tillhandahåller systemadministrationstjänster eller åtar sig rapporteringstjänster).

Externa parter
Vi kan komma att dela dina uppgifter med:

 • Tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden som hjälper oss att leverera tjänster som IT- och systemadministration.
 • Professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga, inklusive agenter, advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- eller redovisningstjänster.
 • Skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra behöriga organ som fungerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga och som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.

Övriga parter
Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra parter som vi har beslutat att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet med; eller företag som vi förvärvar. Alla nya företag måste lagra, skydda och använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi håller dina personuppgifter säkra genom en kombination av administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som tar hänsyn till arten av dina uppgifter, hur de behandlas och eventuella risker de står inför. Convatec använder också säkerhets- och bedrägeriskyddsverktyg för att skydda våra webbplatser och mobilappar.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Hur länge vi lagrar dina uppgifter varierar beroende på dess syfte. I samtliga fall behåller vi bara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att göra det. Detta inkluderar av juridiska, redovisnings- eller rapporteringsskäl.
Andra faktorer är uppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada på grund av obehörig användning eller obehörigt röjande, varför vi samlade in de och om det finns ett sätt för oss att fortsätta utan dina uppgifter. Om du vill ha mer information kan du begära en kopia av vår lagringspolicy via vårt kontaktformulär online.

Så här skyddar vi dina data under överföring

För att effektivt behandla dina personuppgifter kan de överföras till eller nås av andra Convatec-enheter, inklusive Convatec-anslutna företag eller tjänsteleverantörer.

Hur Convatec skyddar dina uppgifter när de överförs mellan länder

Vi följer lagarna om överföring av personuppgifter mellan länder. Du kan få tillgång till en regional version av detta integritetsmeddelande på det eller de lokala språken, med information om hur vi följer den region- och landsspecifika integritets- och säkerhetslagstiftning som påverkar dina personuppgifter.
Vi följer lagar som, men inte uteslutande:

 

Hur Convatec skyddar dataöverföringar utanför EES och Storbritannien

Många av våra externa tredjepartsleverantörer (t.ex. IT-supportkonsulter eller marknadsföringsagenter) är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (UK). Detta innebär att behandling av dina personuppgifter kan innebära att de överförs utanför dessa regioner.
I det här fallet kommer dina uppgifter att ha samma skyddsnivå som i EES och Storbritannien genom att säkerställa att mottagaren har samma dataskyddsskyldigheter som de som finns i GDPR.
Vi ger också ytterligare skydd genom att endast använda juridiska avtal som godkänts av Europeiska kommissionen.

Hur Convatec skyddar data som överförs utanför Kinas fastland

Invånare i Fastlandskina kan få sina personuppgifter behandlade i länder/regioner utanför Fastlandskina. Detta kommer att göras i enlighet med lokal lagstiftning, inklusive lagen om skydd av personuppgifter. Vi kan också överföra dessa personuppgifter till tredje part, som i sin tur kan lagra eller överföra uppgifterna utanför Fastlandskina. Convatec ålägger tredje part samma eller liknande skyddsansvar (inklusive krav på meddelande och samtycke).

Andra webbtekniker

Hur Convatec använder reCAPTCHA

Convatec använder en Google-teknik som kallas reCAPTCHA på vissa av sina webbplatser. reCAPTCHA är en teknik som gör det möjligt för våra webbplatser att skilja mellan mänskliga användare och automatiserade system. Detta är utformat för att förhindra missbruk och missbruk av våra webbplatser genom att endast tillåta människor åtkomst.
reCAPTCHA skiljer mellan människor och automatiserade system genom att övervaka personlig information som skrivmönster, musklick eller skärmberöringar. Denna information lagras eller samlas inte in. Du hittar mer information om hur Google använder denna information genom att besöka länken nedan.

Tjänster för videospelare

Vi tillhandahåller videor på våra webbplatser med hjälp av en mängd olika videospelartjänster, inklusive YouTube. Dessa använder vanligtvis en version av spelaren med förbättrad sekretess för att hantera insamlingen av dina personuppgifter.
Om du klickar på play på en av dessa versioner av videospelaren innebär det att den lagrar och samlar in interaktionsdata från din dator, men den samlar inte in personligt identifierbar information. Detta innebär att om du tittar på en video på vår webbplats kommer ditt innehåll inte att anpassas på den spelartjänsten eller vid något av dina efterföljande besök på den videoplattformen.

Chatttjänst på nätet

Vissa av Convatecs webbplatser innehåller en onlinechatt eller "chatbot"-tjänst. Denna tjänst tillhandahålls av våra partners. När du använder våra chatbots samlar dessa partners in tillgänglig information för att spåra hur deras tjänster används.

Länkar och webbplatser från tredje part

Convatecs webbplatser innehåller länkar från tredje part som kan ta dig till en annan webbplats, plugin-program eller applikation. Genom att följa dessa länkar eller ansluta till dessa tjänster kan dessa externa webbplatser samla in eller dela data om dig.
Convatec kontrollerar inte tredje parts webbplatser eller hur de använder dina uppgifter. Vi uppmanar dig att läsa integritetsmeddelandet för alla webbplatser du besöker som du kan ha frågor om.

Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

Alla har rätt att känna till, få tillgång till, korrigera, överföra och begränsa behandlingen av alla personuppgifter som Convatec har tillgång till. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas.
Om du väljer att utöva dessa rättigheter kommer du inte att behandlas på ett diskriminerande sätt eller få en lägre grad av service från Convatec.

Begära tillgång till dina personuppgifter

Du kan när som helst begära tillgång till dina personuppgifter, allmänt känt som begäran om tillgång till uppgifter. Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
Det kan du göra genom att kontakta oss på dataprivacy@convatec.com.

Uppdatering av de uppgifter vi har om dig

Om dina personuppgifter är inaktuella, ofullständiga eller felaktiga kan du be oss att uppdatera dessa uppgifter. Vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter som du lämnar till oss. Kontakta oss dataprivacy@convatec.com för att uppdatera dina uppgifter.

Marknadskommunikation

Du kan välja bort att ta emot marknadsföringsinformation från Convatec och dess dotterbolag. För att avregistrera dig från våra e-postmeddelanden eller meddelanden, använd länken som finns i kampanjmeddelandena. Alternativt kan du kontakta oss via e-post på dataprivacy@convatec.com.

Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla personuppgifter som lämnas till oss som ett resultat av ett köp av en produkt/tjänst, produktregleringsproblem, produkt-/tjänsteupplevelse eller andra transaktioner.

Begära radering av dina personuppgifter

Du kan be oss att radera all information som vi har om dig. Skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på dataprivacy@convatec.com för att begära att dina uppgifter raderas.

Ibland kan vi behöva avböja en förfrågan

Det kommer att finnas vissa situationer där vi inte kan bevilja din begäran, till exempel om du ber oss att radera dina uppgifter där Convatec är juridiskt skyldig att föra ett register över den transaktionen för att följa lagen.
Vi kan också neka att bevilja en begäran som skulle undergräva vår legitima användning av data för bedrägeribekämpning och säkerhetsändamål. Andra anledningar till att din begäran kan nekas är om den äventyrar andras integritet eller av Convatec anses vara oseriös, förarglig eller extremt opraktisk.

Särskilda omständigheter

Integritetspolicy för barn

Convatec marknadsför aldrig medvetet till barn. Vissa av våra produkter och tjänster kan dock användas av barn.
I alla fall där vi har samlat in uppgifter från barn i åldrarna 13-16 år kommer de att ges samma rättigheter som en vuxen, inklusive rätten att få tillgång till, uppdatera och invända mot behandlingen av deras personuppgifter. De har också rätt att begära att deras personuppgifter raderas.
För barn under 13 år kommer vi att be om samtycke från den som har föräldraansvar för barnet, såvida inte onlinetjänsten vi erbjuder är en förebyggande tjänst eller rådgivningstjänst.

Hur du kontaktar Convatec angående dina uppgifter

Om du har några frågor, kommentarer, förfrågningar eller klagomål om vårt integritetsmeddelande, eller vill begära åtkomst till eller ändra dina uppgifter, kontakta Convatecs dataskyddsombud (DPO) genom att skicka e-post till dataprivacy@convatec.com.

Vad är ett dataskyddsombud?

För att skydda dina uppgifter mer effektivt har Convatec utsett ett dataskyddsombud (DPO) för koncernen, vars ansvar inkluderar att skydda dina uppgifter och hålla dig informerad och uppdaterad.
Vårt dataskyddsombud ser till att detta integritetsmeddelande är tydligt och lätt att förstå, så att du kan hålla dig helt informerad om förhållandet mellan dig, oss och dina personuppgifter. Vår DPO är Convatecs representant när det gäller dina uppgifter, så de är ansvariga för att svara på alla frågor om detta integritetsmeddelande - eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges på den här sidan.

Så här kontaktar du Convatecs dataskyddsombud per post

Om du föredrar att inte använda e-post, skicka din förfrågan till följande adress:

Convatec Group Data Protection Officer
Floor 7
20 Eastborne Terrace
Paddington
London
W2 6LG
United Kingdom

Ändringar i denna integritetspolicy
Vi kommer att revidera detta meddelande alltmellanåt genom att uppdatera den här sidan så att vi kan förbättra upplevelsen som vi tillhandahåller. Om vi gör några ändringar i hur vi använder eller delar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via e-post och/eller ett meddelande på vår webbplats.