Kliniska data

DuoDERM® förband

DuoDERM® örband har visat sig främja sårläkning.

DuoDERM® förband har visat bättre sårläkningsfrekvens i jämförelse med traditionell bandagering och andra hydrokolloida förband.

Day, et al. 1995

Vid behandling av trycksår finns det bevis för att det är mer sannolikt att såren läker bättre med DuoDERM® förband än med andra hydrokolloida förband.

I en prospektiv, kontrollerad klinisk multicenterstudie med 52 patienter observerade man att:3

41 av 52 patienters sår förbättrades när DuoDERM® förband användes jämfört med 31 av 51 patienter som behandlades med Tegasorb™ (ett hydrokolloid förband).

Singh, et al. 2004

I en meta-analys av randomiserade, kontrollerade studier med ocklusionsförband av hydrokolloidtyp kontra konventionella kompresser vid läkning av kroniska sår: 4

Analysen av de 11 rapporter som uppfyllde inklusionskriterierna visade att 51% av såren läkte fullständigt i hydrokolloidgruppen jämfört med 38% i den konventionella gruppen.

En genomgång av ekonomiska studier rörande sårbehandling visade att DuoDERM® förband kan sänka den totala vårdkostnaden samt är kostnadseffektiva vid behandling av trycksår och bensår.

En genomgång av ekonomiska studier rörande sårbehandling visade att DuoDERM® förband kan sänka den totala vårdkostnaden samt är kostnadseffektiva vid behandling av trycksår och bensår.

Kerstein, et al. 2001

En kostnadsstudie av Kerstein et al 5 visade att:

Kostnaden per venöst bensår som läkt under 12 veckor var lägre för DuoDERM® förband än vid användning av koksaltkompresser.

DuoDERM® förband var mer kostnadseffektiva än konkurrerande hydrokolloida förband och koksaltskompresser vid behandling av trycksår under en 12-veckors period.

European pressure ulcer guidelines

Riktlinjerna från EPUAP (EuropeanPressureUlcerAdvisory Panel) och NPUAP (National PressureUlcerAdvisory Panel) rekommenderar användning av hydrokolloida förband vid behandling av trycksår.

Kategori/stadium 1 Intakt hud med rodnad på ett avgränsat område, vanligtvis över benutskott, som inte bleknar vid tryck. Mörkt pigmenterad hud kan sakna detta tecken, men färgen skiljer sig från omkringliggande hudområden

”Överväg att använda hydrokolloida förband för att skydda områden som riskerar att skadas av friktion eller av tejp.(Evidensstyrka = C)”

Kategori/stadium 2: Delhudsskada som visar sig som ett ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd utan fibrinbeläggning. Kan också vara en intakt eller öppen/sprucken serumfylld eller blodfylld blåsa.

”Använd hydrokolloida förband för rena trycksår i kategori/stadium II i områden där de inte kommer att rulla sig eller försvagas.(Evidensstyrka = B)”

 

a Tegasorb™ är ett varumärke som tillhör 3M Company